...Uzticams partneris...

 

Reģ. Nr. 41703007150 ▪ PVN Reģ. Nr. LV 41703007150

Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007 ▪

 Tālrunis 630 21420 ▪ Fakss 630 48959 ▪

E-pasts: info@kulk.lv;  parvalde@kulk.lv ▪ www.kulk.lv

Norēķinu konts: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X,

LV54 UNLA 0008 0034 6789 3

_________________________________________________________________

 


"PAZIŅOJUMS SABIEDRĪBAI"

 

par iesnieguma grozījumu veikšanai A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE13IA0003 pieņemšanu un sabiedrisko apspriešanu.

 

SIA “KULK” informē, ka Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 15.07.2015. ir pieņemts iesniegums būtisku izmaiņu veikšanai esošajā piesārņojošajā darbībā “Brakšķos”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā  - grozījumu veikšanai 04.10.2013. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE13IA0003, sakarā ar plānoto biošūnas krātuves 1.sektora un 2.sektora optimizāciju.

 Piesārņojošās darbības veids:

  • Iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikālķīmiskai pārstrādei, kuras var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu dienā.

 Ziņas par iekārtas operatoru:

SIA “KULK”, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007.

 Darbības vieta (adrese):

Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai, “Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.

 Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar iesnieguma kopsavilkumu un iesniegumam pievienotajiem dokumentiem:

  1. SIA “KULK” birojs: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, darba dienās no plkst.8.00-17.00; tālrunis:63021420.
  2. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvalde Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, tālrunis 63023228.

Ar iesniegumā sniegto informāciju elektroniski var iepazīties

1. Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē

http://www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi.

2. SIA “KULK” mājas lapā: http://kulk.lv  

 

SIA "KULK" rīko sabiedrisko apspriešanu par grozījumu veikšanu 04.10.2013. izsniegtajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.JE13IA0003, sakarā ar plānoto biošūnas krātuves 1.sektora un 2.sektora optimizāciju

2015. gada 12. augustā plkst. 10.00,

Viesnīcas „Jelgava” konferenču zālē Lielā ielā 6, Jelgavā

 Rakstiskus priekšlikumus par iesniegumu var iesniegt VVD Jelgavas reģionālajā pārvaldē 30 dienu laikā pēc informācijas ievietošanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese:

 - VVD Jelgavas reģionālā vides pārvalde Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

 Pārrobežu ietekme: nav. 

  Valdes loceklis                                             

                           Jānis Melbārdis

 

 Jelgavā, 2015.gada 29.jūlijā